Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam111
Toplam Ziyaret1692812

Diyanet kanunundaki bir dizi değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Diyanet kanunundaki bir dizi değişiklik bugün yürürlüğe girdi

 

Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat kanununda bir dizi değişikliği yayınladığı kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe koydu.

Düzenlemede ‘Başkanlık Müftülüğü’, ‘Murakıplık’ ve ‘Koordinatörlük’ gibi yeni kadrolara vurgu yapılıyor, ayrıca öteden beri kamuoyunda rahatsızlık uyandıran ve Kur’an öğrenimini yaşla sınırlayan ilgili kanun da yürürlükten kaldırılıyor. 

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Başkanlığın yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinde verimliliği daha fazla arttırmak amacıyla yeni kadrolar da ihdas edildi.  Bu çerçevede, doğrudan başkanlığa bağlı olacak şekilde ‘merkez valiliği’ statüsünü hatırlatacak bir yapılanmayla görevlerini merkezde sürdüren müftüler için de daimi statüde yeni bir kadro ihdas edildi. Aynı şekilde ‘murakıplık’ kadrosu da kanundaki yerini aldı.

Yeni düzenlemeyle teşkilat kanununun ek 3. Maddesinde yer alan ve Kur’an öğrenimini yaşla sınırlandıran uygulamaya da son verilmiş oldu. Öte yandan kararname, hizmet alanlarındaki açığı gidermek üzere şimdiye kadar görevlerini fahri olarak sürdürmekte olan İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticilerine de gerekli koşulları sağladıkları takdirde sözleşmeli personel olma yolunu açıyor.

 

 

MADDE 13 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,

b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmet sürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.”

 Bugünkü Resmi gazetede yayınlanan metinini tümü

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MADDE 8 – 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler ile aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“3) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışı hizmetlerinde görev alacak personelin yetiştirilmesi, uzmanlaşması ve dinî yüksek öğrenim görmüş personelin yabancı dil yeterliğinin geliştirilmesi ve bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurt dışına gönderilmesi konularında çalışmalar yapmak, bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek.”

“7) Uluslararası düzeyde yapılacak şûra toplantılarını organize etmek.

8) Hizmet verimliliğini arttırmak için yurt dışı din hizmetleri bölgelerini grup ve sınıf esasına göre düzenlemek ve bu bölgelerde görevlendirileceklerin niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

9) Yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dinî tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.”

“Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, kırk Başkanlık müftüsü atanabilir.”

MADDE 9 – 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “daire başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık müftüsü,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlık vaizi kadrosuna atananlar, din hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilir.”

MADDE 10 – 633 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığına “eğitim görevlileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve murakıplar” ibaresi, aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, mevcut altıncı fıkrasına “Kur’an kursu başöğreticisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile murakıp” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup en az dört yıllık lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunları arasından atanır.”

“Vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarından boş olanlara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca yapılacak açıktan vekil atamalarında uygulanacak sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11 – 633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşavirlik ve ataşeliklerden” ibaresi “müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi ile altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İlk ve orta öğrenimlerini ilgili ülkede tamamlayıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı din hizmetlerinin müşavirlik ve ataşeliklerle karşılanamadığı yerlerde din hizmetleri koordinatörlükleri kurulabilir ve buralara din hizmetleri koordinatörü atanabilir. Din hizmetleri koordinatörlüklerinin kurulacağı yerler, bu kadroya atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların seçimi, görev süreleri, bunlara yapılacak ödemeler ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ilgili Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Yurt dışı aylığı herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

MADDE 12 – 633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “şube müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,

b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmet sürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.”

MADDE 14 – 633 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin sekizinci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

              “

Başkanlık Vaizi

1.550

2.000

Başkanlık Müftüsü

1.500

1.725

                                                                                                                                               ”

MADDE 15 – 633 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “köy ve kasaba imamlığına” ibaresi “vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa” şeklinde değiştirilmiştir.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   10936 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 4°